دنیای بی کسی...

 

دختــــــــــــر بودن خیلی سخت است

گرچه پسر بودن هم آسان به نظر نمیرسد

اما...اما...
...

... ... دختر که باشی،دوست داری کسی باشد

با تو حرف بزند

در آغوشت بکشد

نگذارد غریبی کنی

دل به چشمانش ببندی و شانه اش را برای گریه هایت نشانه بگیری

وقتی خوب غرق در اشک چشمانت شد،سرت را میان دو دستش بگیرد

بوسه بر پیشانیت بزند

و آرام بگوید: " من اینجا هستم نازنینم،آسوده خیال باش..."

و تو به او بنگری و از احساسات گیجی و سردرگمی بیرون آیی...

دختـــــــــــــــر بودن هرگز آسان نیست.
سه شنبه ۴ مهر۱۳۹۱| 13 |̲̲D̲̲o̲̲n̲̲y̲̲a̲̲|

Designer